لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
9645 ايران اير تهران Denizli 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9659 ايران اير تهران Isparta 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9673 ايران اير Denizli تهران 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9687 ايران اير Isparta تهران 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10695 ماهان تهران Denizli 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10705 ماهان Denizli تهران 700000 - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 6 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 5 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد